ریاضیات پایه و آموزش عالی مرکز موسس: سما واحد کرمان استاد: ناصر توحیدپور http://samamaths.ir 2019-08-19T12:22:50+01:00 text/html 2019-01-22T18:23:09+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور الگوریتم اقلیدس http://samamaths.ir/post/647 <div style="text-align: center;"><img hspace="20" border="0" align="absmiddle" vspace="20" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRc3Eqa5doGs13s-Y-fg7xKn8BJBJPGPt74QoZm7AAiY2R_riLBpw" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px; text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" style=""><b style=""><font color="#ff0000">الگوریتم اقلیدس</font></b><font color="#222222">، روشی موسوم به روش نردبانی یا تقسیمات متوالی برای یافتن&nbsp;</font><font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بزرگترین مقسوم علیه مشترک</span></font><font color="#222222">&nbsp;دو عدد است که در ادامه، با مثالی آن را شرح می‌دهیم.</font><br><font color="#222222">مثال: برای محاسبهٔ&nbsp;</font><span class="mwe-math-element" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; height: 1px; opacity: 0;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle (846,204)}"><semantics><annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle (846,204)}</annotation></semantics></math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/13f176e70d028badf0c0f32522a36e5242c9257d" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" alt="{\displaystyle (846,204)}" style="border: 0px; vertical-align: -0.838ex; margin: 0px; display: inline-block; width: 9.818ex; height: 2.843ex;"></span><font color="#222222">&nbsp;عدد بزرگتر یعنی 846 را بر 204 تقسیم می‌کنیم و سپس 204 را بر باقی ماندهٔ تقسیم قبل تقسیم می‌کنیم و این عمل را تا جایی که&nbsp;</font><font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">باقی مانده</span></font><font color="#222222">&nbsp;صفر شود ادامه می‌دهیم، آخرین باقی‌مانده غیرصفر، بزرگترین&nbsp;</font><font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مقسوم علیه</span></font><font color="#222222">&nbsp;مشترک دو عدد مزبور است.</font></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">بنابرین&nbsp;<span class="mwe-math-element" style=""><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; height: 1px; opacity: 0;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle (846,204)=6}"><semantics><annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle (846,204)=6}</annotation></semantics></math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/af07a151f02c6f801c4f37c271021bfe5f417233" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" alt="{\displaystyle (846,204)=6}" style="border: 0px; vertical-align: -0.838ex; margin: 0px; display: inline-block; width: 14.079ex; height: 2.843ex;"></span></font></p></div> text/html 2018-10-23T17:51:57+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور نامهای عددهای خیلی بزرگ http://samamaths.ir/post/646 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQu367YVRNTijkuhPLSh-XXBPftWIAtxkLtm5Bzx0cQ_AftuRP5RA" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">برای خواندن&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">عدد های خیلی بزرگ</span></a>&nbsp;نامی را به کار می بریم که اروپائیان از ریشه واژه های لاتینی ، یا زبانهای دیگر اروپایی برای آنها انتخاب کرده ا ند. بعضی از این عددها اینهاست:</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک میلیون&nbsp;</strong></span><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>1٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br>میلیون ( million) یعنی هزار هزار، در زبان لاتینی mille به معنی هزار به کار رفته است. در گذشته ما این عدد را دو کـُـرور می نامیدیم. کـُـرور واژه ای هندی است که در زبان فارسی به معنی پانصد هزار به کــار می رفت. یک میلیون یک دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک بیلیون &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1٫000٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">بیلیون</span></a>&nbsp;( billion) یعنی هزار میلیون. در بعضی کشورها این عدد را میلیارد ( milliard) می نامند. در زبان لاتین bi به معنای دو است. یک بیلیون دو دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک تریلیون &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1٫000٫000٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">تریلیون</span></a>&nbsp;( trillion) یعنی هزار بیلیون. در زبان لاتین tri به معنای سه است. یک تریلیون سه دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک کادریلیون &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1٫000٫000٫000٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">کادریلیون</span></a>&nbsp;( quadrillion) یعنی هزار تریلیون. quad به معنی چهار است. یک کادریلیون چهار دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک کـَـنتیلیون &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1٫000٫000٫000٫000٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">کـَـنتیلیون</span></a>&nbsp;( quintillion) یعنی هزار کادریلیون. quint به معنی پنج است. یک کنتیلیون پنج دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک سیکستیلیون &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">سیکستیلیون</span></a>&nbsp;(sixtillion - séxtillion) یعنی هزار کـَـنتیلیون. séx به معنی شش است. یک سیکستیلیون شش دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک سـِـپتیلیون &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">سپتیلیون&nbsp;</span></a>( septillion) یعنی هزار سیکستیلیون. sept به معنی هفت است. یک سپتیلیون هفت دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><strong><span style="color: rgb(203, 0, 16);">یک اُکتیلیون &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000</span></strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">اُکتیلیون</span></a>( octillion) یعنی هزار سپتیلیون. oct به معنی هشت است. یک اکتیلیون هشت دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک نونیلیون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">نونیلیون</span></a>( nonillion) یعنی هزار اکتیلیون. non به معنی نـه است. یک نونیلیون نه دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(203, 0, 16);"><strong>یک دسیلیون &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/scientific/chera/reading-letter-very-great-tale.html" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(100, 124, 42);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">دسیلیون</span></a>( decillion) یعنی هزار نونیلیون. dec به معنی ده است. یک دسیلیون ده دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br>عددها بیشمارند. به همین سبب ، نامگذاری همه آنها ممکن نیست. همانطور که می دانیم ریاضیدانان برای رهائی از این مشکل و آسانتر کردن کار عددهای بزرگ را به روشی دیگر نشان می دهند. برای مثال ، عدد ۱۰۰۰ را به صورت ۱۰۳ و عدد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ را به صورت ۱۰۶ نشان می دهند. یک بیلیون یا یک میلیارد را به صورت ۱۰۹ و یک کادریلیون به صورت ۱۰۱۵ نشان داده می شود. دو هزار را به صورت ۱۰۳ × ۲ و سی میلیون را به صورت ۱۰۶ ×۳۰ یا ۱۰۷ × ۳ نشان می دهند.</p></div> text/html 2018-06-01T05:17:15+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور روشهای تدریس راهبردهای حل مسائل قسمت 2(قابل توجه همکاران محترم) http://samamaths.ir/post/643 <div id="edutitle" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: unset; font-size: unset; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor;" align="center"><img src="http://tizland.ir/files/articles/smallpic/tizland.ir-1814-s.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></h1><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: unset; font-size: unset; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">راهبردهای حل مساله</font></h1></div><div id="eduauthor" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 1rem; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">توضیح اولیه</h2></div></h2><font face="Mihan-Iransans">حل مساله ، مهارتی مهم در درس ریاضی است . در اینجا با طرح چند مسئله برای دانش آموزان راهنمایی به توسعه مهارت حل مسئله آنان كمك می گردد.</font></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</h2><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">اهداف</h2></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans">دانش آموزان قادر خواهند شد :</font></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><font face="Mihan-Iransans">مجموعه ای از راهبردهای مناسب را در حل مسائل انتخاب كرده و بكار گیرند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><font face="Mihan-Iransans">فرآیند حل مساله ریاضی را بازبینی و كنترل نمایند و در آن بیندیشند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><font face="Mihan-Iransans">با دیگران بصورت منطقی و واضح در باره ی مسیر فکریشان گفتگو کنند.</font></li></ul></div> text/html 2018-06-01T05:16:09+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور روشهای تدریس راهبردهای حل مسائل قسمت 1(قابل توجه همکاران محترم) http://samamaths.ir/post/642 <div align="center"><img src="http://rozup.ir/view/1209572/images1_814970.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="right"><div id="edutitle" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: unset; font-size: unset; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">راهبردهای حل مساله</font></h1></div><div id="eduauthor" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 1rem; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">توضیح اولیه</h2></div></h2><font face="Mihan-Iransans">حل مساله ، مهارتی مهم در درس ریاضی است . در اینجا با طرح چند مسئله برای دانش آموزان راهنمایی به توسعه مهارت حل مسئله آنان كمك می گردد.</font></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</h2><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">اهداف</h2></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans">دانش آموزان قادر خواهند شد :</font></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><font face="Mihan-Iransans">مجموعه ای از راهبردهای مناسب را در حل مسائل انتخاب كرده و بكار گیرند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><font face="Mihan-Iransans">فرآیند حل مساله ریاضی را بازبینی و كنترل نمایند و در آن بیندیشند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px none currentcolor; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><font face="Mihan-Iransans">با دیگران بصورت منطقی و واضح در باره ی مسیر فکریشان گفتگو کنند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; text-decoration: none; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: right; font-size: unset; color: unset;"><br></li></ul></div></div> text/html 2018-01-28T03:26:28+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور اتحاد های کاربردی برای دانش آموزان علاقمند سال نهم http://samamaths.ir/post/639 <div align="center"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://sanatisharif.ir/departmentlesson/171003105152.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></div><br><font face="Mihan-Iransans"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></div><font face="Mihan-Iransans"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 style="color: black; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: none; font-size: 19px;"><br></h3><h3 style="background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: medium none; font-size: 19px;"><font color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D9.85.D8.B1.D8.A8.D8.B9_.D8.AF.D9.88_.D8.AC.D9.85.D9.84.D9.87_.D8.A7.DB.8C"><strong>مربع دو جمله ای</strong></span></font></h3></span></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/c/5/1/c51cfe8edbc34c3fbdce6d3d8049c911.png" alt="(a+b)^2=a^2+b^2+2ab\,\!"></strong></span><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;"><strong><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/0/3/9/0399c1bd8e26ad9e96052963f31b96c6.png" alt="(a-b)^2=a^2+b^2-2ab \,\!"></strong></span></font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></p><h3 style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: medium none; font-size: 19px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D9.85.D8.B1.D8.A8.D8.B9_.D8.B3.D9.87_.D8.AC.D9.85.D9.84.D9.87.E2.80.8C.D8.A7.DB.8C">مربع سه جمله‌ای</span></font></h3><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/a/6/9/a692748e621618b4667ca7f088b536bc.png" alt="(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc \,\!"></span></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 style="background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: medium none; font-size: 19px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D9.85.DA.A9.D8.B9.D8.A8_.D9.85.D8.AC.D9.85.D9.88.D8.B9_.D8.AF.D9.88_.D8.AC.D9.85.D9.84.D9.87">مکعب مجموع دو جمله</span></font></h3><div><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/1/4/7/147409703a41dceb88596b19fb49590c.png" alt="(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \,\!"></span></div></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 style="color: black; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: none; font-size: 19px;"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D9.85.D8.B2.D8.AF.D9.88.D8.AC">مزدوج</span></font>&nbsp;</font></h3><p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/3/f/3/3f33a5e1cbb10eab1f5010b917c97c2d.png" alt="(a-b)(a+b)=a^2-b^2 \,\!"></p></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 style="background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: medium none; font-size: 19px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D8.AA.D8.AD.D8.A7.D8.AF_.D8.AC.D9.85.D9.84.D9.87_.D9.85.D8.B4.D8.AA.D8.B1.DA.A9">اتحاد جمله مشترک</span></font></h3><div><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/0/0/e/00ed901e760251aac80055b30f244912.png" alt="(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab \,\!"></span></div></span><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></p><h3 style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: medium none; font-size: 19px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D9.85.D8.AC.D9.85.D9.88.D8.B9_.D9.88_.D8.AA.D9.81.D8.A7.D8.B6.D9.84_.D9.85.DA.A9.D8.B9.D8.A8.D8.A7.D8.AA_.D8.AF.D9.88.D8.AC.D9.85.D9.84.D9.87">مجموع و تفاضل مکعبات دوجمله</span></font></h3><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/a/9/c/a9c00e7a1830f994242922b66cb249a1.png" alt="(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3 \,\!"></span></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/8/7/a/87a7380f275b1644193d189538c5d491.png" alt="(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3 \,\!"></span></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 style="background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: medium none; font-size: 19px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D9.88.DB.8C.D9.84.D8.B1.28.D8.A7.D9.88.D9.84.D8.B1.29">اویلر(اولر)</span></font></h3><div><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/7/d/c/7dc005af3834fa0c971e8b1565ecd68d.png" alt="(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)=a^3+b^3+c^3-3abc \,\!"></span></div></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 style="background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: medium none; font-size: 19px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D8.AA.D8.AD.D8.A7.D8.AF_.D9.84.D8.A7.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86.DA.98">اتحاد لاگرانژ</span></font></h3><div><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/c/f/3/cf3f7462e4509de525054d2b31260bf1.png" alt="(a^2+b^2)(x^2+y^2)=(ax+by)^2+(ay-bx)^2 \,\!"></span></div></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 style="background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom: medium none; font-size: 19px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#663366"><span class="mw-headline" id=".D9.86.DB.8C.D9.88.D8.AA.D9.88.D9.86.DB.8C">نیوتونی</span></font></h3><div><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/7/5/f/75fc69e9f605a0b72c286f6477ef1853.png" alt="(a+b)^n=\binom{n}{0}a^nb^0+\binom{n}{1}a^{n-1}b^1+\dots+\binom{n}{n}a^0b^n"></span></div></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br class="Apple-interchange-newline"></span> text/html 2018-01-07T20:25:50+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور نمونه سئوال ریاضی برای آمادگی در آزمون میان ترم http://samamaths.ir/post/638 <div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">با سلام و ادب خدمت دانش آموزان عزیز</font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود نمونه سئوالات ریاضیات سال <font color="#FF0000"><b>هفتم</b></font> و <font color="#FF0000"><b>هشتم</b></font> بروی لینک آبی رنگ زیر کلیک نمائید.<font size="1" color="#FF0000">(فرمت سئوالات PDF)</font></font><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/view/gtu9_نمونه_سئوال.pdf/" target="" title=""><br></a></div><div align="center"><a href="https://yekupload.ir/8RpK/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84.pdf" target="" title=""><img src="http://gifimage.net/wp-content/uploads/2017/07/download-gif-5.gif" alt="" width="441" vspace="0" hspace="0" height="292" border="0" align="bottom"></a></div><br> text/html 2017-11-03T13:42:42+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور اولویت محاسبات http://samamaths.ir/post/637 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ymsh_snap2_(3).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-10-31T16:47:33+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور نمونه سئوالات هر سه مقطع هفتم و هشتم و نهم http://samamaths.ir/post/606 <div align="center"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Ambox_warning_blue.svg" alt="" width="319" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="275"><br><br></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#333333">سلام.<br></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#333333"><br>شما با ورود به سایت&nbsp; <font color="#3366FF"><a href="http://karimkarami.com/index.php/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA" target="" title="">" کـــلیـــــک کنیــــد"</a> </font>&nbsp; با صفحه ای به شکل زیر مواجه میشوید:</font><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/fsfj_1234.jpg" alt="" width="663" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="449"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#333333">که بعد از انتخاب پایه مورد نظر بوسیله کلیک بروی علامت <font size="2" color="#3366FF">+</font> ، هر آزمون به راحتی </font><font face="Mihan-IransansBold" color="#333333"> برایتان </font><font face="Mihan-IransansBold" color="#333333">با لینک مستقیم قابل دانلود&nbsp; خواهد بود.تحفه ای باشد در جهت رشد و ترقی عزیزان دانش آموز در آزمون ریاضی&nbsp; </font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#333333">به تنظیم سرکار خانم شعبانی،<br>موفق باشید.</font><br><font color="#3366FF">ناصر توحیدپور&nbsp;</font></font> text/html 2017-08-09T07:33:34+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور کسرهای تلسکوپی http://samamaths.ir/post/627 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/77s_کسر_تلسکوپی.png" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font color="#FF0000">دوستان فایل <u>PDF</u> زیر را دانلود کنید.</font></font><br><a href="http://uupload.ir/view/08h_کسرهای_تلسکوپی.pdf" target="" title=""><img src="http://www.aecc.ac.in/anuradha/download/1.gif" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a></div> text/html 2017-07-31T17:48:45+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور جمع و تفرق اعداد مخلوط و حالت خاص http://samamaths.ir/post/625 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/z0nt_4.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2017-07-16T04:37:15+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور درگذشت ملکه ریاضیات ایران و بیوگرافی وی http://samamaths.ir/post/622 <div align="center"><img src="http://cdn01.zoomit.ir/2017/7/8f255ce1-6296-4528-8eec-b3b2964080aa.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="442" width="663" vspace="0" border="0"><br><br><br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><font color="#000000">مریم میرزاخانی، پروفسور و نابغه‌ی ایرانی دنیای ریاضیات، استاد دانشگاه‌های پرینستون و استنفورد بود که در سال ۱۳۹۳ موفق به کسب مدال طلای فیلدز شد.</font><font color="#000000"><br></font><br></span></div> text/html 2017-06-14T08:14:13+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور کلام آخر استاد http://samamaths.ir/post/618 <div align="center"><img src="http://gifportal.ru/data/smiles/apogoda-62.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><font face="Mihan-Iransans" color="#3366FF">تابستان خوبی داشته باشید همراهان عزیز سما متزی<br><br>تمام تلاش ما پیشرفت و تعالی شما عزیزان در این سال تحصیلی بوده است و از جان و دل برای رشد و تعالی شما عزیزان گام برداشتیم<br><br>و همراه شما خندیدیم و همراهتان غصه خوردیم.<br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzlouRnqluezinospsyuTvYpzFvxr2J-FqO1PJt-wcUu4_nnV7" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br>به لطف خداوند متعال امسال بعد از یک سال پر فراز و نشیب نمرات خوب و عالی شما عزیزان در پایان ترم خستگی رو از تن ما ربود<br><br>و جا داره بگم <font color="#009900">خدا قوت و یا علی</font><br><br><img src="http://gifportal.ru/data/smiles/apogoda-63.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br>در آخر کلام خواهشمندم در تابستان زمان رو غنیمت بشمارید و کتابهای سبز کانون فرهنگی آموزش <br><br>و یا هر کتاب آموزشی خوب برای آمادگی سال جدید در درس ریاضیتان را حتما بخوانید<br><br>و بقول استاد ما جناب پروفسور عالم زاده در ریاضی <font color="#FF0000">تمرین تمرین تمرین</font><br><br>فی امان الله<br><br><br></font></div> text/html 2017-05-17T02:16:55+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور چه ساعتی از روز درس بخوانیم؟/مطالعه فردی بهتر است یا گروهی؟ http://samamaths.ir/post/615 <div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/24/5839429_484.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="334" width="594" vspace="0"><br><br></span></font><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"></span></font></div><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">لیلی لجمیری در گفتگو با خبرنگار<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><a class="highlight4" href="http://www.mizanonline.ir/fa/services/4" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: medium none; text-decoration: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">گروه جامعه</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><a class="highlight" href="http://www.mizanonline.ir/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(202, 0, 1); outline: medium none; text-decoration: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">خبرگزاری میزان</a><span style="font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>اظهار داشت: زمان مطالعه برای افراد متفاوت است.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> بعضی در سکوت شب و عده ای نیز هنگام صبح را به عنوان زمان مطالعه انتخاب می‌کنند اما مطالعه هنگام صبح از هر زمان دیگر بهتر است. مطالعه کتاب را صبح زود شروع کنید زیرا ذهن انسان پس ازچندساعت استراحت و آرامش، بیش از هر زمان دیگر آماده یادگیری است.&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">وی توصیه کرد: اگر صبح زود را برای مطالعه انتخاب می‌کنید حتما قبل از آن صبحانه بخورید چرا که&nbsp; گرسنگی در کاهش میزان یادگیری و فراگیری تاثیر زیادی دارد. پس از صرف غذا نیز بلافاصله شروع به مطالعه کتاب نکنید و چند دقیقه بعد از غذا مطالعه را آغاز کنید.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="box-sizing: border-box; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><font face="Mihan-IransansLight">این کارشناس ارشد امور آموزشی ورزش را در امرو یادگیری مهم دانست و گفت: ورزش و نرمش و حتی حمام گرفتن نیز پیش از مطالعه در میزان یادگیری موثر است. مطالعه صبح‌ وقتی مفید است&nbsp; که‌فرد شب را به‌خوبی استراحت کرده باشد و خسته و خواب آلود نباشد. برای مطالعه هرچه بهتر در هنگام صبح، سعی کنید شب را زودتر بخوابید تا بتوانید مطالعه مفیدی داشته باشید. خستگی، از توانایی ذهنی و مغزی انسان کم می کند و مطالعه در چنین وضعیتی، یادآوری مطالب فرا گرفته پیشین را نیز با اختلال روبه‌رو می‌کند. ‬</font><span class="Apple-converted-space"><font face="Mihan-IransansLight"> <br></font><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7546992789/تصاویر_متحرک_irdemousa_aksgif_ir20.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="50" width="150" vspace="0"><br></span></span> text/html 2017-04-28T05:32:15+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور تجلیل از برترین های مقالات خوارزمی ریاضیات دبیرستان پسرانه سما کرمان http://samamaths.ir/post/614 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5xeo_1ntp.jpg" alt="" width="647" border="0" height="485" vspace="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_061.gif" alt="" border="0" vspace="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://uupload.ir/files/0qn_2ntp.jpg" alt="" border="0" vspace="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_061.gif" alt="" border="0" vspace="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://uupload.ir/files/ebz1_3ntp.jpg" alt="" width="651" border="0" height="488" vspace="0" align="bottom" hspace="0"></div> text/html 2017-04-09T17:29:46+01:00 samamaths.ir ناصر توحیدپور فایل پاورپوینت آموزش جذرگیری به روش سال سوم راهنمایی نظام قدیم http://samamaths.ir/post/613 <div align="center"><a href="http://s1.picofile.com/file/7700908816/_www_bankpower_vcp_ir_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.rar.html" target="" title=""><img src="http://photo.elsoar.com/wp-content/images/download-image-button-3.jpg" alt="" height="105" hspace="0" border="0" vspace="0" width="385" align="bottom"></a><br><font face="Mihan-IransansBold">کلمه عبور:</font>&nbsp; <strong><span style="color: #ff0000;">www.bankpower.vcp.ir <br></span></strong></div>